sitemap  | 🔒

Natural 95

VLASTNOSTI PALIVA

 

CHARAKTERISTIKA

Jedná se o palivo pro zážehové motory s oktanovým číslem 95 dle normy ČSN EN 228. Označuje se jako N95 nebo BA95 a na čerpacích stanicích bývá označován zelenou barvou.

VLASTNOSTI PALIVA

Toto palivo prodávané u nás má navíc díky aditivaci tyto vlastnosti, které se projevují zejména při pravidelném tankování:

Natural 95 se smí používat pouze v souladu s příslušnou provozní dokumentací a pro schválené účely v souladu s platnou legislativou.

SKLADOVÁNÍ U KONEČNÉHO SPOTŘEBITELE

Skladování pohonných hmot detailně upravuje norma ČSN 65 6500. Jedná se o vysoce hořlavou těkavou látku citlivou na statickou elektřinu. Natural je zakázáno čerpat do nádob, které nejsou určeny pro skladování pohonných hmot.

V případě nedoržení normy je skladovatelnost Naturalu okolo 3 měsíců. Vetšinou tak dochází u konečného spotřebitele.

Nahoru